bize ulaşın

İstanbul - Türkiye

New York - ABD

Hızlı

Kusursuz

Kaliteli

Destek

0 (532) 111 87 26 (Mobil Santral)
0 (212) 220 43 03 (İstanbul Merkez)
info@dijitaltercume.com

Müşteri Görüşleri

Bir çeviri firmasından beklentilerimiz olan ekonomik fiyat, hızlı teslim süresi, uygun terminoloji kullanımı, tercümede kalite belgeleri sağlamaktalar. En avantajlı özellikleri ise ücretsiz kurye.

Hataya Yer Yok

Dijital Tercüme, 6 aşaması kontrol olan 16 adımlı tescilli çeviri süreci ile çeviri süresini ve hata payını en aza indirmiştir. Uluslararası Çeviri Yönetimi ve Çeviri Kalitesi sertifikalarımız TS EN 15038 ve ISO 9001 gereğince tüm metinleriniz çevirmen tesliminden sonra editör denetiminden ve terminoloji kontrolünden geçer ve imla-yazım kurallarına göre düzenlenir.

Çeviri Sürecimiz

Dijital Tercüme için çeviri prosedürü sadece tercüme ile sınırlı kalmamaktadır. Her zaman en kaliteli hizmeti sunabilmek adına geliştirdiğimiz "adım adım çeviri" süreci birçok alanda ilkleri başlatmış ve kaliteye ulaşmak isteyen çeviri işletmelerinin de takipçisi olduğu bir yol olmuştur.
Dijital Tercüme’de çeviri yapılacak metin elimize e-posta/kargo/kurye yolu ile ulaştığı andan itibaren "çeviri sürecimiz" başlamış olur. Tercüme metniniz sırası ile aşağıdaki aşamalardan geçer.

PROJE ANALİZİ:

 • 1- Uygulanabilirlik:

Proje ekibimiz tarafından tarafından tercüme metni dikkatlice incelenir, kaynak dil ve hedef dil belirlenerek projenin tercüme ofisimizce uygulanıp uygulanamayacağını denetler. Dijital Tercüme’nin herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz olarak gördüğü projeler müşteriye nedeni belirtilerek işleme alınmaz. Bu yüzden Dijital Tercüme, çeviri yaptığı tüm alanlarda %100 yetkindir.

 • 2- Değerlendirme:

Proje ekibimiz tarafından uygulanabilir projeler değerlendirme aşamasına alınır. İnceleme sonucunda tercümenin karakter sayısı, terminolojisi, içeriği, görsel durumu (çeviri içinde tablo, şema, resim, grafik vs bulunması halinde bunların nasıl hazırlanacağı, hangi formatta teslim edileceği ve tercüme süresine etkisi) belirlenir. Metne özel durumlar ve müşterinin metinle ilgili istekleri belirlenerek, çevirmen seçimi aşamasına geçilir.

PROJE YÖNETİMİ:

 • 3- Analiz:

A- Çevirmen Seçimi:

Proje Müdürümüz çevirmen arşivimizden kaynak-hedef dil çiftindeki çevirmenleri tespit eder ve uzmanlık alanına göre proje için en uygun çevirmeni atar. Bunu yaparken çevirmen arşivinde bulunan güncel bilgilerden yararlanır. Örneğin İngilizce dilinden Türkçe’ye tercüme edilecek medikal içerikli bir metin için çeviri arşivimizdeki İngilizce sayfasındaki medikal çevirmenler sayfası seçilir ve medikal alandaki projeye uygunluğu ( çalışma deneyimi, alan deneyimi, süreyi kullanma becerisi,uzmanlığı) en fazla olan çevirmen aranarak proje kendisine gönderilir. Teslim edebileceği maksimum süre tespit edilir.

Çeviriyi sadece iki dili ve iki kültürü iyi bilen bir kişinin yapmasından ziyade özellikle ticari çeviri/teknik çeviri /hukuk çevirisi yanı kısaca özel metin çevirisi söz konusu olduğunda; konu ile ilgili alan bilgisi de eklemek gerekir. Hukuk, ticari, teknik gibi alanlarda çeviri yapan bir çevirmen bu alanlar hakkında yeterince bilgi ve donanıma ve bir dilden diğer dile "aktarma" yapabilme becerisine de sahip olunmalıdır. Bu yüzden her dil için sürekli olarak çalıştığımız çevirmenlerden uzmanlık alanına göre çevirmen seçimi yapılır.

B- Editör Seçimi:

Editör seçimi de çevirmen seçimi gibi bütün kriterler göz önünde tutularak dikkatlice yapılır. Lokalizasyon gereken dökümanlarda yerelleştirme geçmişi de olan editörler arasından seçim yapılır ve imla denetiminden önce yerelleştirmesi de tamamlanır.

C- Fiyat ve süre teklifi:

Dijital Tercüme, müşteri tarafından mesai saatleri içinde teslim edilen her dosya için “Fiyat ve Süre Teklifi” hazırlar ve müşteriye ulaştırır.

 • 4- Müşteri Onayı:

Müşteriden yazılı onay gelmesinin ardından teklif, "tercüme” adını alır.

 • 5- Proje takvimi ve bilgilendirme:

Müşteriye mutlaka uzmanlık alanına göre özel hazırlanmış “ Uzmanlık Alanı Tanıtımımız” ve Çalışma Kitabı’mız, E-katalogumuz ve hedef dil ve kaynak dilin adının, müşterinin ve Dijital Tercüme Limited Şirketi’nin şirket bilgilerinin, teslim süresinin, birim fiyatın, fiyatlandırma hesabının detaylı açıklamasının, ödeme koşullarının ve diğer açıklamaların yer aldığı bir sayfalık bir fatura şeklinde size sunulur. Böylece tüm sürece hakim olabildiğiniz, hesaplamayı da şeffaf biçimde görebildiğiniz bir küçük sözleşmeye sahip olursunuz.

 • 6- Proje Müdürü Gözetimi:

Çevirmeni, Denetmeni, süresi, bütçesi ve uzmanlık alanı belirlenmiş olan çeviri; Proje Müdürü’ne teslim edilir. Proje Müdürü Sistem Yönetimi’nde bu projeyi teklifler bölümünden alarak dosya takibi bölümüne işler. Burada her dosya için bir referans numarası atanır. Sistem Yönetim’den kuruluş tarihinden itibaren yapılmış olan tüm tercümeler kronolojik sıra ile kayıt altında tutulur. Böylece müşterimiz referans numarası, tarih veya çeviri dosyası adını vererek istediği zaman dilimindeki çevirilerine ve proje ile ilgili tüm bilgilere erişebilir.

 • 7- Çevirmene Yönlendirme:

Proje Müdürü tarafından sisteme işlenen çeviri, çevirmene çeviri projesi ile ilgili sözlü olarak teyit edilen detaylar yazıya dökülerek ve 16 adım için gerekli zaman çizelgesi çıkarılarak çevirmenden de yazılı onay alarak iletilir. Buna proje atama yazısı denir.

ÇEVİRİ SÜRECİ:

 • 8-Çevirmen Onayı:

Çevirmen Teklifine yazılı onay geldiğinde çeviri işlemi başlamış olur. Çeviri işlemi 3 ana basamaktan oluşur:

A- Hazırlık ve veri tabanı oluşturma:

Çevirmene daha önce veri tabanımızda konu ile ilgili terminolojik arşiv veya müşteri tarafından verilmiş bir TM var ise teslim edilir. Çevirinin süresini azaltmak hedeflenerek yardımcı olacak tüm teknik bilgiler, kaynak ve dökümanlar hazırlanır. Tercümanımıza; firmamıza ait arşivde bulunan özel literatür sözlükleri, terim bankası, terminoloji listeleri ve tercümenin yapılacağı sektör bilgileri araştırılarak sunulur.

Konuya ilişkin kaynak metin ve/veya çeviri hizmetine destek olacak malzemeyi (koşut metin, alan sözlükleri, bellekler vb.) tamamladıktan sonra çeviri süreci başlar. Halihazırda terminoloji listesi bulunmuyor ise önce projenin belkemiğini belirleyen bir terminoloji listesi belirlenir, önce Denetmen denetimine ardından da gerekli durumlarda müşteri denetimine gönderilir. Böylece çeviri ağır terminoloji de içerse doğru çeviri garanti altına alınmış olur.

B- Çeviri:

Hazırlık aşamasında temin ettiği dokümanları kullanıma uygun hale getiren çevirmen müşteri tarafından yardımcı programla çeviri talep edilmemiş ise standart çeviri kuralları gereğince çeviriyi tamamlar. CAT Tools kullanılması müşteri notunda belirtilmişse, o zaman yardımcı programları çeviri sürecine dahil ederek çeviriyi tamamlar.

Yanlış bir yoruma yol açmaması amacıyla tüm kelimeler büyük bir dikkatle seçilir ve doğruluğundan katiyetle emin olmadan tek bir sözcük kullanılmaz. Çeviri sürecimizde terminolojik olarak bulamadığımız bir sözcük olursa veya orjinal metinden kaynaklanan bir çelişki olur ise, cümlenin tam anlamı veya sözcüğün tam anlamı müşteri ile teyitleşerek belirlenir, ona göre çeviri yapılır. Çeviri tamamlandığı zaman, ilk kontrol/ön okuma aşamasına geçmeden önce Proje Müdürü’ne durum bilgisi verilir ve Proje Müdürü de müşteriye ilk bilgilendirmeyi yapar.

C- İlk Kontrol/Ön Okuma:

Ana hatları ile hedef metin çevirmen tarafından iki defa okunur. Hedef dildeki gramer, yazım yanlışı ve anlam bozuklukları tespit edilerek düzenlenir. Ön okuma; metnin temel kategorilerde düzenlenmesi ve okuyucunun metni tam olarak anlaması ya da metnin yayına sunulacağı resmi/özel kurumun onayının alınması amacıyla göze batacak hatalardan arındırılması işlemidir. Bunun yanında tercüme satır satır kontrol edilerek tercüme hataları düzeltilir. Metnin kendi içinde tutarlı ve sabit olması sağlanır. Ana hatlarıyla metin okumasında gerekli olan sadelik, akıcılık ve bütünlük korunur, ön okuma aşamasında metnin anlam kargaşalarından uzaklaşması sağlanır; temel düzeltmeler yapılır ve teslime hazır hale gelir. Proje Müdürüne belirtilen saatte teslim edilir.

ÇEVİRİ KONTROLÜ:

 • 9- Denetmene Yönlendirme:

Denetmen, çevirmen tarafından ön okuması yapılmış metni alır ve redaksiyondan geçirir. Redaksiyon süreci hem ön okuma-temel denetim sürecini (Metnin imla, yazım, gramer, tutarlılık ve format açısından denetimi ) hem de dilin kullanımı açısından düzelti, anlatım bozukluklarından arınma (metin çift anlam kullanımı, anlam karışıklığı, gereksiz sözcük kullanma, sözcüğü yanlış anlamda kullanma, sözcüğün yapısındaki yanlışlık, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, atasözlerinde anlam veya terim karmaşası, mantık hataları, gereksiz yardımcı fiil kullanımı, zamir eksikliği, özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu, dolaylı tümleç eksikliği, zarf eksikliği, çatı uyuşmazlığı, nesne eksikliği, özne yanlışlığı açısından kontrol edilir), akademik, hukuki, tıbbi, ekonomik, ticari, finansal, edebi, sosyal, teknik ve medikal terminolojiye göre metnin denetimi ve yabancı sözcük kullanımı, patent çevirilerinde veya patent yazımlarında şablona uyum denetimi, akademik yayınlarda sunulacak kuruma göre denetim, reklam ve web sitesi metinlerinde müşteri odaklı çeviri denetimini kapsar.

Redaksiyon sürecindeki amaç özetle; metni gramer, yazım, şablon ve içerik açısından eksiksiz ve hatasız biçimde; bu aşamada müşteri/yayıncı/yazar tarafından gelecek talepleri de göz önüne alarak metnin sunulacağı yetkili kuruma hazır hale getirmektir. Bunu yaparken de bütün olarak dokümanın anlatım güzelliklerini ve inceliklerini korumak, beher kelimenin yerine ve anlamına uygun olup olmadığı kontrol etmek ve daha uygun seçenekler varsa araştırmaktır. Bu gereksinimler redaksiyon sürecinin hedef dil için ana dile sahip olan ve ayrıca yazma sanatı ve metin tutarlılığında uzman kişiler tarafından yapılmasını gerektirmektedir.

TDK’nın önerisi ile düzelti veya düzeltme de diyebileceğimiz redaksiyon, redaksiyonu yapan kişi/redaktör tarafından metin üzerinden açıklama yapılmadan değiştirilerek yapılacağı gibi, “değişiklikleri izle” sekmesi ile yapılan düzeltmenin açıklanması da tamamlanabilir.

 • 10- Yerelleştirme işlemi:

Yerelleştirme, bir metnin/yazının veya çevirinin hedef dilin kültür, örf ve güncel kullanım diline uygun biçime getirilmesi, hedef kitlenin okuduğunda “ kendisine ait” hissedebileceği, yabancılık duymayacağı ve yayınlanacağı ülkenin coğrafyasına uygun hale getirilmesi işidir. Yerelleştirmede sadece dili ve kullanım özelliklerini bilmek yeterli değildir, geçmişten günümüze tüm kelime kullanımlarını, bu kelimelerin coğrafi yörelere göre girdikleri şekilleri, atasözlerini, deyimleri ve metnin içeriğine göre dil karşılıklarını bilmek çok önemlidir. Örneğin hukuki bir metinde rahatlıkla kullanılacak “ teşebbüs” sözcüğünü, bir bilişim metninde veya kullanım kılavuzunda kullanmak doğru olmaz. Dolayısı ile lokalizasyon “yerine göre düzenleme” işidir. Bu süreç, denetmen tarafından düzelti içinde tamamlanır. Denetmenin, hedef dildeki kültürü, atasözlerini, deyişleri, deyimleri, işaret dilini, yazılışları çok iyi bilen ve resmi dile olduğu kadar; günlük dile, gerekirse argo ve sokak söyleyişlerine de hakim, 100 yıl önce yazılmış bir metindeki kelimeleri günümüzdeki kullanımına uygun kullanabilecek düzeyde olması, metnin kullanacağı sektöre göre de ( yazılım, web sitesi, tanıtıcı reklam, edebi çeviri, hukuki sözleşmeler vs) düzenlenmesi gerekmektedir. Tercüme “yerel” hale getirilir. Okuyucu, hiçbir şekilde metne veya kültüre yabancılık çekmez, çok farklı durumlarda “çevirmenin notu” ibaresi ile açıklama yapılır.

Denetimi ve gerekli durumlarda yerelleştirme işlemi tamamlanan metin Proje Müdürü’ne teslim edilir. Proje Müdürü müşteriyi çevirinin son okuma aşamasına geçtiğinin bilgisini verir.

Proje Müdürü tarafından içerik, metin bütünlüğü ve şablonu kontrol edilen, eksik, hata veya başka bir kusur tespit edilmeyen dosya son onaya gider.

 • 12- Son Onay:

İçerik, anlam, düzenleme, şablon ve tamamlık konusunda kontrol edilen çeviri metnine son onay verilir.

ÇEVİRİ TESLİMİ:

 • 13- Teslim:

Tercümesi, kontrolü, redaksiyonu, lokalizasyonu ve son aşamaları tamamlanmış ve Proje Müdürü’nden onay almış olan metni çeviriyi istenilen tarih ve saatte müşteriye teslim eder.

 • 14- Faturalandırma:

Fiyat teklifi üzerinden belirlenmiş olan ödeme, müşteriye faturalandırılır ve aynı gün ücretsiz kurye ile müşteriye teslim edilir.

 • 15- Memnuniyet Anketi:

Her çeviri işimizden sonra müşterimiz aranarak, kaliteye onay vermesi talep edilir. Herhangi bir sorun bildirimi olur ise gerekli düzenlemeler yapılır.

SÜRESİZ ARŞİVLEME:

 • 16- Kasa Hizmeti:

Onaylanan çeviri en son olarak arşive kaydedilir, iki bilgisayarda yedeği alınır , dijital kasaya konulur ve proje kodu atanır. Böylece müşteri istediği tarihteki çevirisini istediği zaman tekrar telep edebilir.

Kalite Güvencemiz: Müşterimize teklif aşamasında çalışma sürecimiz detayları ile tanımlandığı ve 16 adımdan oluşan “ adım adım çeviri porsedürümüz” hakkında bilgilendirildiği için müşterimiz çeviri kalitesi hakkında bilgi sahibidir.